TÜZÜK

DİYABET, OBEZİTE VE BESLENME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
Madde 1: Derneğin adı “Diyabet, Obezite ve Beslenme Derneği”dir. Dernek bilimsel ve sosyal bir dernek olup, siyasetle uğraşmaz. Merkezi; İstanbul’dadır.

Madde 2: Derneğin amacı, Diyabet, Obezite ve Beslenme Hastalıkları ile bilimsel olarak mücadele etmek ve bu doğrultuda koruyucu tıbbın gereklerine uygun bir şekilde halk sağlığına hizmet etmektir. Bu amacı gerçekleştirmek için faaliyette bulunacağı konular aşağıda sıralanmıştır:

 1. Diyabet ve Beslenme alanında çalışmalar yapan hekimleri, diyet uzmanlarını, gıda teknolojisi alanında çalışanlar ile spor hekimlerini, bu konuda araştırma yapan ya da hizmet veren araştırıcılar ile laborantları, hemşireleri, teknik ve idari personeli, diyabetli bireyleri, beslenme, obezite ile ilgili sorunları olan hastaları, hasta yakınlarını ve bu konu ile ilgili tüm hayırsever yurttaşları derneğin bünyesinde toplayarak ortak ve eş güdümlü bir çalışma yapılmasını sağlamak, bu alanlarda tıptaki son gelişmelerin ışığı altında ve genel halk sağlığının temel kuralları doğrultusunda Diyabet, Obezite ve Beslenme bozuklukları ile mücadele etmek, önleyici tedbirler almak ve bu önlemlerin ülke çapında yaygınlaşmasını sağlamak,
 2. Diyabet, Obezite ve Beslenme alanlarında çalışan araştırmacıları maddi ve manevi olarak desteklemek,
 3. Ülke çapında Diyabet, Obezite ve Beslenme alanında uzmanlaşmak amacı ile hekim, diyetisyen, gıda teknolojisi alanında çalışanlar, araştırmacı, laborant, hemşire, teknisyen ve sosyal hemşirelerin yurtiçi eğitimlerini sağlayacak eğitim kursları düzenlemek, yurtiçi ve yurtdışında üst düzeyde eğitimlerine yardımcı olmak üzere gerekli düzenleme ve tedbirleri almak, bu konuda her türlü desteği sağlamak,
 4. Diyabet, Obezite ve Beslenme konularında uzmanlaşmış, yerli ve yabancı bilim adamları ile araştırıcıların katılacağı bilimsel amaçlı kongreler, gelişim kursları, seminerler veya konferanslar düzenlemek; bu toplantılarda sunulan bilimsel konuların ve gelişmelerin bilimsel amaçlı kitap, dergi veya gazete yoluyla tüm hekimlere, araştırmacı ve sağlık personeline yaygın olarak duyurulmasını sağlayarak bu alanda tıptaki yeni gelişmelerin izlenmesine yardımcı olacak faaliyetlerde bulunmak,
 5. Diyabet, Obezite ile doğru ve dengeli beslenmenin kuralları, bu hastalıklara karşı koruyucu önlemlerin alınması ve mücadele edilmesi konularında kitap, dergi, broşür, gazete ile radyo ve televizyon ve elektronik iletişim dahil olmak üzere her türlü kitle iletişim araçlarından yararlanarak koruyucu halk sağlığının ilkeleri içinde gerektiğinde kamu kuruluşları ile işbirliği yaparak uyarıcı, eğitici ve öğretici çalışma, duyuru ve yayın yapmak,
 6. Sağlık, Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri gibi ilgili bakanlıklar, Üniversiteler, SSK kuruluşları, diğer özel ve tüzel sağlık kurumları ve mahalli, mülki ve idari teşkilatla işbirliği yaparak, Diyabet, Obezite veya çeşitli beslenme bozukluklarının Türkiye’de sıklığını saptamak amacı ile halk taramaları yapmak veya bu tür araştırma ve çalışmalara destek olmak,
 7. Diyabetli ve Obez bireyler ile çeşitli beslenme bozukluğu olan hastaların teşhis, tedavi ve sağlık kontrollerini yapacak ve koruyucu hekimlik açısından çeşitli önlemler alınmasını sağlayacak hastane, dispanser, sağlık ünitesi, örnek diyet ünitesi veya kurumları ve laboratuarlar açmak ve işletmek; bu kurumlarda gerektiğinde fakir ve yardıma muhtaç hastaların bakım ve tedavilerini üstlenmek veya olanaklar çerçevesi içinde tıbbi ve sosyal yardımda bulunmak,
 8. Bilimsel faaliyetleri desteklemek ve fakir hastalara yardımcı olmak amacı ile sosyal çalışma ve faaliyetler (balo, çay, sergi, kermes, yemek, piknik, gezi ve spor müsabakaları v.b.) yapmak veya bağış kabul etmek,
 9. Diyabet, Obezite, Beslenme ve Diyet konularında Türkiye’de kurulmuş ve kurulacak vakıf, çeşitli kuruluş, dernekler ve kamu kuruluşları ile işbirliği yapmak; kuruluşlarına maddi ve manevi destekte bulunmak veya kuruluşlarına fiilen yardımcı olmak, karşılıklı yardımlaşmada bulunmak,
 10. Gereken yerlerde derneğin şubelerini açmak,
 11. Derneğin yukarıdaki amaçları için kullanılacak her türlü taşınır malı yurtiçinden ve yurtdışından sağlamak; yine aynı amaçlar doğrultusunda hizmet vermek için gerekli taşınmaz malları bağış yahut satın alma yoluyla temin etmek.

Madde 3: Derneğin üyeleri:

 1. Kurucu üyeler:
  1. Prof.Dr. Fikret Biyal
  2. Prof.Dr. Hüsrev Hatemi
  3. Doç.Dr. Mehmet Pala
  4. Doç.Dr. Fikret Sipahioğlu
  5. Doç.Dr. Birsen Okan
  6. Yük.Kim.Müh. Münire Hacıbekiroğlu
  7. Doç.Dr. Somer Öneş
  8. Doç.Dr. M.Temel Yılmaz

Madde 4: Üyelik:

 1. Asil Üyeler: Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler dernek üyesi olabilir. Dernek kurma hakkına haiz olan, diyabet, obezite ve beslenme konuları ile ilgilenen hekim, diyetisyen, diyabet hemşiresi, gıda teknolojisi alanında çalışanlar ve sağlık konuları ile iştigal eden meslek grupları dernek üyeliği için başvurabilir. Dernek yönetim kurulu başvuruyu inceler ve en geç 30 gün içinde başvurunun kabul veya reddine karar verir. Üyeliğe başvurusu reddedilen kimse, ancak 1 yıl sonra üyeliğe yeniden başvurabilir. Asil üyeler aidatı ödemek zorundadır.
 2. Fahri Üyeler: Diyabet, Obezite ve Beslenme konuları ile ilgilenen hastalar ve yakınları fahri üye olarak derneğe kabul edilirler. Bu üyelerin genel kurula katılma hakları vardır ancak, oy kullanamazlar.
 3. Derneğin halihazır asil üyelerinin hakları, üyelik hükümlerini yerine getirdikleri sürece korunur.
 4. Üyelikten çıkma: Her üye 6 ay önceden yazılı olarak bildirmek sureti ile üyelikten ayrılabilir. Her üye aidat borçlarını ödemek şartı ile istifa hakkına sahiptir.
 5. Üyelikten çıkarılma: Dernek tüzüğüne ve amaçlarına aykırı davrandığı ya da derneğe zararlı olduğu belgelenenler, dernekler kanununa aykırı duruma düşmüş şahısların kaydı, yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun onayı ile silinir. Ayrıca herhangi bir üyenin iki yılı aşan bir süre dernek kurul toplantılarına katılmaması veya iki yıldan fazla süre ile aidat ödememesi ve dernek yönetim kurulu kararı ile dernekten kaydı silinir. İlgisizlik nedeni üyelikten çıkarılan şahıslar, isterlerse üyelik için tekrar yönetim kurulana başvurabilirler.

Madde 5: Yıllık üyelik aidatı 2 (İki) YTL’dir. Üyelik aidatı yetkili memura makbuz karşılığı ya da posta havalesi ile dernek hesabına ödenebilir. Yıllık aidatın en az ödenecek miktarı gerektiğinde yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun onayı ile arttırılabilir.

Madde 6: Onur Üyeliği: Tıp, Diyabet, Obezite ve Beslenme konularında üstün yararlılığı olan kişilere yönetim kurulu kararı ile onur üyeliği verilebilir. Bu üyelerin toplantıya katılma yükümlüğü ve oy verme hakları yoktur. Onur üyeliği için Türk vatandaşı olma şartı aranmaz.

DERNEĞİN ORGANLARI VE VAZİFELERİ:
Madde 7: Derneğin Organları şunlardır:

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu

Gerekli görüldüğünde başka organlarda kurulabilir. Ancak bu organlara genel kurul ve denetleme kurulunun yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Madde 8: Genel Kurulun kuruluş şekli:
Genel Kurul, fahri üyeler dışında kalan asli üyelerden oluşur.

Madde 9: Genel Kurulun toplanma zamanı:

a) Olağan Genel Kurul Toplantısı:
Genel Kurul, iki yılda bir defa Mart ayı içinde toplanır.

b) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı:
Dernek Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördükleri hallerde yahut dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılır.

GENEL KURUL TOPLANTISI İÇİN ÇAĞIRMA USULÜ:
Madde 10: Genel Kurul, toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Denetleme Kurulunun talebi veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine, Yönetim Kurulu bir ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi, dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı usulü:
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az onbeş gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur.

Madde 11: Toplantı yeri:
Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılmaz.

GENEL KURUL TOPLANTISI İÇİN YETER ÜYE SAYISI:
Madde 12: Genel kurul, oy hakkına sahip bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının huzuru ile toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda yarıdan bir fazla çoğunluk aranmaz, o andaki iştirak eden üye mevcudu ile yapılır. Ancak bu mevcut hiçbir zaman, yönetim ve denetim kurulları iye tam sayısının iki katından aşağıya olamaz.

GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILIŞ USULÜ:
Madde 13: Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülkiye amirine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.

Genel Kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasına imza atarak toplantı yerine girerler. On ikinci maddede belirtilen yeter sayı sağlanmış ise, durum bir tutanak ile tespit edilir ve bundan sonra toplantı yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulundan görevlendireceği bir kimse tarafından açılır.

Hükümet komiserinin gelmemiş olması, toplantının tehirini gerektirmez. Açılışı müteakip, toplantıyı idare etmek bir başkan, bir başkan yardımcısı ve yeteri kadar katip seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkan ve başkan yardımcısı ile birlikte imza ederler. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

GENEL KURUL TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR:
Madde 14: Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:
Madde 15: Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1.   Dernek organlarının seçilmesi,
2.   Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3.   Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra
edilmesi,

 1. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 2. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 3. Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,
 4. Derneğin benzeri amaçlarla çalışan vakıflarla işbirliği yapması, yardımda bulunması ve birleşmesi,
 5. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 6. Derneğin feshedilmesi,
 7. Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
 8. Şube açmak.

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ:
Madde 16: Yönetim kurulu, yedi asil ve beş yedek üyeden kurulur. Genel kurulca gizli oyla yönetim kuruluna seçilen üyeler, en geç bir hafta içinde toplanarak aralarında vazife taksimi yaparlar ve kendi aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir muhasip üye ve bir veznedar üyeyi seçerler.

Yönetim kurulu üyeleri iki yıl için seçilirler. Yönetim kuruluna birden fazla dönem için seçilmek mümkündür. Asil üyelerin en az beşi yedek üyelerin en az üçü hekimlerden seçilir. Görev süresi sona eren yönetim kurulu başkanı bir sonraki kurulda, bir dönem için seçilmiş olan yedi üyenin yanında eski başkan sıfatı ile danışman olarak yer alır. Yönetim kurulu üyelerinin en fazla üçü derneğin merkezinin bulunduğu ilden seçilir. Başkanlık aynı üye tarafından üst üste 2 dönemden fazla yapılamaz. Yönetim Kurulu ayda en az bir toplantı yaparak gündemdeki konuları karara bağlar.

Madde 17: Yönetim kurulunun başlıca görevleri şunlardır:

 1. Genel kurul kararlarını uygulamak,
 2. Derneğin temsil etmek veya derneği temsil edecek kişi veya kişileri tespit ederek gerekli yetkileri vermek, imza sirkülerini hazırlamak,
 3. Şubeler, genel kurul kararı ile yönetim kurulana yetki vermek suretiyle açılabilir,
 4. Derneğin gelir-gider hesaplarına ait işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 5. Derneğin muhtelif sahalardaki çalışmalarını düzenlemek, gerekli tedbir ve tertipleri almak, her dönem için ilmi danışma kurulu ve sosyal yardım kurulunu seçmek, geçici ve daimi komiteler kurmak,
 6. Genel kuruldan alacağı yetkiye dayanarak umumi usullere göre sarfiyat icra etmek, alım, satım, kira, akit, istikraz, bağış, kurs, burs, yolluk, kamp, sergi, kermes, balo, çay, pul, mecmua, broşür, kongre, seminer, konferans, dispanser, gece veya gündüz hastaneleri, etüt, araştırma, laboratuar, kütüphane, tayin, terfi, taltif, tecziye ve buna benzer bilcümle dernek işlerini yapmak veya yaptırmak, derneğin idaresi ve temsili hususunda gereken bilcümle işleri yapmak,
 7. Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları 10 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,
 8. Derneğin kanunen tutmağa mecbur olduğu defterleri tanzim ve muhafaza etmek veya ettirmek,
 9. Genel kurul toplantı gündemini hazırlamak ve genel kurulu toplantıya çağırmak,
 10. Araştırma ve Ödül Fonu: Dernek, gelirlerinden yönetim kurulunun saptadığı bir miktar ve bu konuda hizmet veren ilaç sanayi ve kurumlarından sağlayabileceği maddi destek ile bir araştırma fonu kurar. Bu fondan Diyabet, Obezite ve Beslenme ve gıda teknolojisi konularında araştırma yapan kuruluşlara, yapılmış araştırma ve çalışmalara ödül verir. Yapılması planlanan proje tekliflerini inceler ve uygun olanlarını maddi olarak destekler. Araştırma ve Ödül Fonu’nun tüzüğünü yönetim kurulu hazırlar ve genel kurulca onaylanarak yürürlüğe girer.

YÖNETİM KURULUNDA VAKİ OLACAK BOŞALMALAR:
Madde 18: Yönetim kurulu asıl üyelerde bir boşalma olursa, yedeklerden hekim olan veya olmayan gruptan en fazla oy alan üye, boşalan üyenin vasfına göre sıra ile doldurulur.

Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üç kişiden aşağıya düşerse genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri ve denetleme kurulu üyeleri tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Bu çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birisinin başvurması üzerine mahalli sulh hakimi, dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ:
Madde 19: Denetleme kurulu üç asıl ve üç yedek olmak üzere genel kurul tarafından bir veya iki yıl için seçilir.

Madde 20: Denetleme kurulunun başlıca görevleri şunlardır:

 1. Derneğin hesaplarını ve kanunen tutulması gereken defter ve belgelerini devamlı surette kontrol etmek, sene sonunda en geç altı ayda bir rapor hazırlamak ve genel kurula bir hususta gerekli raporu vermek.
 2. Oy hakkı olmamak kaydıyla, yönetim kurulu toplantılarına iştirak edip toplantıları izleyebilmek,
 3. Yönetim kurulu vazife göremez hale gelince veya olağan genel kurul toplantısı zamanında yapılmayınca veya derneğin varlığı ve geleceği ile ilgili fevkalade önemli bir sebebin doğması halinde, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.

BİLİMSEL DANIŞMA KURULU:
Madde 21: Diyabet, Obezite ve Beslenme Bilimi geniş bir konu olduğundan, derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için yönetim kuruluna yardımcı olacak bir Bilimsel Danışma Kurulu oluşturulur.

Bilimsel Danışma Kurulu Teşkili: Yönetim kurulu tarafından, derneğe üye olan veya olmayan, Diyabet, Obezite ve Beslenme gıda teknolojisi konularında çalışan bilim adamlarından oluşturulur. Kurul 9 üyeden oluşur. Yönetim kurulu başkanı ve genel sekreteri bu kurulun doğal üyeleridir. Bilimsel araştırma grupları danışma kurulunun teklifi ve yönetim kurulunun onayı ile oluşturulur. Araştırma grupları bir çalışma yılı sonunda yönetim kuruluna rapor verirler. Yönetim kurulunu aşan yetkileri yoktur. Araştırma konularını ve sonuçlarını yayınlarken yönetim kurulunun onayını almak zorunda değillerdir.

Bilimsel Danışma Kurulu’nun Görev Yetkileri:

  1. Araştırma gruplarını belirlemek ve yönetim kuruluna teklif etmek,
  2. Derneğin bilimsel yayın organlarının çıkarılmasını sağlamak,
  3. Derneğin düzenlediği bilimsel kongre, sempozyum ve toplantıların bilimsel programlarını hazırlamak ve uygulamak,
  4. Araştırma ve Ödül Fonu’nu yönetmek.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:
Madde 22: Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından; yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ:
Madde 23: Derneğin iç denetim hususları, çeşitli idari ve ilmi organların ve derneğe bağlı hastane, diyabet ve beslenme üniteleri, laboratuar, ilmi tekmil sosyal yardım kollarının faaliyeti ve denetimi, yönetim kurulunca hazırlanacak İÇ TÜZÜK esaslarına göre yürütülür.

TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ:
Madde 24: Dernek tüzüğü, yönetim kurulunun teklifi ile olağan veya olağan üstü genel kurul toplantılarında genel kurul kararı ile değiştirilebilir. Ancak, bu kararın toplantıya iştirak eden üyenin 2/3 çoğunluğu ile alınması zorunludur.

DERNEK TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ:
Madde 25: Dernek tüzel kişiliği fesih, infisah, kapatma veya faaliyetten alıkonulma kararları ile sona erer.

Madde 26: Dernek, kurul kararı ile veya mahkeme kararı ile feshedilebilir.
Genel Kurul Kararı ile Fesih:
Dernek Genel Kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması gereklidir. Ancak, bu çoğunluk elde edilemezse, genel kurul, ikinci defa toplantıya dokuzuncu madde gereğince çağrılır. Bu toplantıda üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Ancak, fesih hakkındaki karar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Derneğin feshi, yönetim kurulu tarafından beş gün içinde en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.

Madde 27: Derneğin feshi halinde nakit ve taşınmaz mallar Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği’ne devredilir.

DERNEĞİN GELİRLERİ:
Madde 28: Derneğin başlıca gelir kaynakları şunlardır:

 1. Üye aidatı,
 2. Her türlü bağış ve yardımlar,
 3. Her türlü yayın ve ilan gelirleri,
 4. Hastane, Dispanser, laboratuar gelirleri,
 5. Dernekçe tertiplenen balo, eğlence, müsamere, konser, spor, çay, yemek, kermes, sergi, konferans, kurs, diyabet ve obezite günleri, kongre, pul, tebrik kartı, araştırma gelirleri gibi bilcümle gelirler,
 6. Genel ve katma bütçeli dairelerle mahalli idareler, iktisadi devlet teşekkülleri ile bunlara bağlı müesseseler ve sermayesinin yarısından fazlası devlete ait kuruluşların yaptıkları tahsisler, yardım ve bağışlar,
 7. Dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden yahut diğer kuruluşlardan İçişleri Bakanlığının müsaadesini almak şartıyla temin edilen yardımlar.

DEFTER VE KAYITLAR:
Madde 29: Derneğin tutmakla yükümlü olduğu defterler:

 1. Bilanço Hesabı esasına tabi olan dernekler:

1.Üye kayıt defteri
2.Karar defteri
3.Yevmiye defteri
4.Büyük defter
5.Envanter defteri
6.Alındı belgesi kayıt defteri kullanacaklardır. Bu defterler noter tasdikli olacak.

 1. İşletme Hesabı esasına tabi olan dernekler:

1.Üye kayıt defteri
2.Karar defteri
3.İşletme Hesabı defteri
4.Envanter defteri
5.Alındı belgesi kayıt defteri kullanacaklardır. Bu defterler noter tasdikli olacak.

ŞUBELERİN AÇILMASI VE ORGANLARI:
Madde 30: Derneğin ana gayelerinin tahakkukunda yardımcı olmak üzere bir yerde şube açılmasına Genel Kurul karar verir.
Bu maksatla:

 1. Bir yerde şube açılması için, o yerde en az altı aydan beri ikamet eden, en az üç kişi, Genel Kurulun alacağı karar doğrultusunda, yönetim kurulunca verilecek yetki ile şube kurmak üzere görevlendirilir.
 2. Kurucuların adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek veya sanatları, ikametgahları ve uyrukları ve şube merkezinin adresinin, şubenin açılacağı yerin en büyük mülkiye amirine yazılı bir müracaatla bildirilir. Bu yazıya dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgesinin eklenmesi şarttır.

ŞUBELERİN ORGANLARI:
Madde 31: Şubenin organları şunlardır:

 1. Genel Kurul,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Denetleme Kurulu ve denetçi.

Madde 32: Şube Genel Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Şubenin yönetiminde, şubenin gayelerinin tahakkuku ve faaliyetlerinin gelişmesi için şube yönetim kuruluna ana direktifleri vermek,
 2. Yönetim kurulu, denetleme kurulu ve denetçiyi seçmek,
 3. Yönetim ve denetleme kurullarını faaliyet raporlarını görüşüp, gerekirse ibra etmek (bu raporlar Merkez Genel Kurulu tarafından tetkik ve tasdik olunması gereklidir).
 4. Şubenin feshi için ön karar vermek.

Madde 33: Şube Genel Kurul toplantısına davet için gazete veya mahalli imkan ve vasıtalarla gerekli duyuru yapılır. Şube Genel Kurul toplantısı, Merkez Genel Kurul toplantısından en az on beş gün önce yapılır. Yönetim ve denetleme kurulu listeleri ile faaliyet raporlarından ikişer nüsha merkeze gönderilir.

Madde 34: Şube Yönetim Kurulunun teşkil ve görevleri:
Şube Yönetim Kurulu en çok beş asıl, beş yedek veya bu miktar üye bulunmaması halinde üç asıl, üç yedek üyeden kurulur. Beş üyeden kurulması halinde, görev taksimi Merkez Yönetim Kurulu gibi olur. Üç üyeden kurulması halinde bir başkan, biri genel sekreter, biri muhasip ve veznedar olur. Her iki halde de başkanın hekim olması zorunludur.

Madde 35: Şube Denetleme Kurulu: Üç asıl, üç yedek, bu miktar üye bulunmazsa bir asıl, bir yedek denetçiden kurulur. Denetleme kurulu veya denetçinin görevleri, Merkez Denetleme Kurulunun görevleri gibidir.

ŞUBELERİN TABİ OLACAĞI HÜKÜMLER:
Madde 36: Şubeler üyelik, aidat toplantılarının yapılış şekli, karar için çoğunluk, sosyal yardım kurullarının teşkili, defter ve kayıtlar gibi çalışmalarda, derneğin tüzüğünde yazılı esaslara bağlıdır. Bu tüzükte belirtilmeyen diğer hususlarda 2098 sayılı kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

Madde 37: Şubeler İstanbul’da bulunan merkeze bağlıdır. Derneğe ait her türlü işlemlerde ancak, genel merkezce temsil edilirler ve genel merkez organlarıyla her zaman denetlenebilirler.

Madde 38: Şube faaliyetlerinin durdurulması, fesih veya kapatma kararları merkez yönetim kuruluna aittir. Bu taktirde bu şubenin borç ve alacakları, şube yönetim kurulu ve denetçilerince tasdik edilerek, gereği yapılmak üzere hesap, defter ve kayıtlar gelirlerle birlikte Genel Merkeze devredilir (bu konuda 2098 sayılı kanunun yetkili makamlara tanıdığı haklar saklıdır).

Madde 39: Şubeler, Merkez Genel Kurulunda kendi yönetim kurulu üyelerinden biri, kendi genel kurulundan seçilecek en çok iki delege ile temsil edilebilirler. Her delegenin bir oy hakkı vardır.

Şubelerin Genel Kurul toplantılarına Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve denetleme kurulu üyeleri kısmen veya tamamen iştirak eder ve oylarını kullanabilirler.

Prof. Dr. Ahmet KAYA
Başkan
Prof. Dr. Zeynep OŞAR SİVA
Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Hasan İLKOVA
Muhasip Üye
Prof. Dr. Abdulbaki KUMBASAR
Genel Sekreter
Prof. Dr. Mehmet PALA
Üye
Prof. Dr. Nevin DİNÇÇAĞ
Üye
Uzm. Dr. Fuat ŞAR
Üye